Preventívny program

Je v súbore praktických opatrení a činností zameraných na predchádzanie úrazom, chorobám, rizikám a ich následkom, na udržanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja. Cieľom je deti chrániť a naučiť vedomej zodpovednosti za seba, svoje rozhodnutia a za svoje zdravie. Primárnym krokom k dosiahnutiu akademického a sociálneho úspechu dieťaťa je aj profesionálny prístup k prevencii ako takej.

P r i a m a,  p r a v i d e l n á
R a c i o n á l n a
E f e k t í v n a
V a r i a b i l n á
E m p a t i c k á                                S T A R O S T L I V O S Ť  O  D I E Ť A
N a o z a j s t n á
C i e l e n á
I n t e n z í v n a
A k t u á l n a

V Detskom montessori centre kladieme dôraz na:

Pri nástupe dieťaťa do škôlky po chorobe je nutné predložiť lekárske potvrdenie od pediatra (dieťa je zdravé a môže byť zaradené do detského kolektívu). Potvrdenie sa vzťahuje aj na prejavy alergie.

 

DIÁRIUM