Bezpečnosť

 • Dôsledné organizačné zabezpečenie všetkých aktivít v rámci harmonogramu dňa,
 • permanentný dozor a nadštandardný počet kvalifikovaného personálu k počtu detí s dôrazom na prevenciu počas výchovno-vzdelávacej a relaxačnej činnosti,
 • vedenie detí k uvedomelej disciplíne,
 • upravené prostredie pre maximálnu bezpečnosť detí, zariadenie priestorov moderným variabilným nábytkom s ochrannými bezpečnostnými prvkami (krytky elektrických zásuviek, znížené zábradlie na schodisku pre najmenšie deti, ukotvenie vyššieho nábytku),
 • odovzdávanie detí len písomne povereným osobám,
 • nepretržité monitorovanie priestorov kamerovým systémom (vonkajší areál, vstupy do interiéru),
 • v priestoroch škôlky nie je dovolené tretím osobám fotografovať ani zhotovovať kamerový záznam,
 • fotografie zabezpečené škôlkou zo všetkých akcií, prezentácií a každodenného života sú prístupné len klientom školy a škôlky v privátnej galérii,
 • komplexné poistenie všetkých detí aj zamestnancov Detského montessori centra (úrazy, strata a poškodenie majetku atď.),
 • pravidelné vstupné a periodické školenia a monitorovanie všetkých zamestnancov o BOZP a PO súkromnými bezpečnostnými technikmi,
 • pravidelné previerky a kontroly ochrany zdravia a bezpečnosti celého objektu bezpečnostnými technikmi v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a SBS.
 

DIÁRIUM