Dokumenty

  • Zaradenie školy do siete škôl
  • Školský vzdelávací program
  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a postupoch
  • Organizačný poriadok
  • Štatút školy
  • Evidencia sťažností a úrazov

Tieto dokumenty sú prístupné k nahliadnutiu v kancelárii školy. Školský vzdelávací program je prístupný v priestoroch na relax na chodbe pred zborovňou.

(35.27)
(kb)
(219.08)
(kb)
(38.24)
(kb)
(93.86)
(kb)
(225.94)
(kb)
 

DIÁRIUM