Súkromný školský klub detí

Súkromný školský klub detí poskytuje pre deti vo veku 6 – 15 rokov široké spektrum atraktívnej mimoškolskej a záujmovej činnosti podporujúce a umožňujúce celostné učenie. Je koncepčnou a kontinuálnou súčasťou Súkromnej základnej školy na Masarykovej 19/A v Košiciach, sídli v jej priestoroch.

Program klubu je efektívne prepojený s akademicky náročným programom školy. Našou prioritou je rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa, efektívne využitie času na relax, pohyb, hry, pestovanie vzťahov a zdravého životného štýlu. Učíme deti chápať svet v súvislostiach, kriticky hodnotiť informácie a odolávať manipuláciam, stavať na zručnostiach a aplikovať vedomosti v bežnom živote.

Aktivity sú volené tak, aby sa u detí rozvíjala schopnosť spolupracovať s inými na dosiahnutie cieľa, ale aj schopnosť presadiť sa, aby boli spokojné také aké sú a vedeli si v živote poradiť. V otvorenej a priateľskej atmosfére sa učia tolerancii a zodpovednosti za svoje správanie aj rozhodovanie a úplne prirodzene dodržujú pravidlá. Preferujeme samostatnosť a aktívny prístup dieťaťa.

Hlavným princípom je slobodná práca, ktorá predpokladá rešpektovanie základných pravidiel ako byť zodpovedným za svoje úlohy a zachovávať ticho pri práci, nevyrušovať ostatných. Slobodná voľba neznamená, že dieťa strieda činnosti bez ukončenia, alebo nerobí nič. Aktivitu si dieťa vybrať musí. Pedagóg ho podľa potreby usmerňuje a motivačne vedie, pričom rešpektuje možnosti a záujem dieťaťa, dbá na jeho osobnostný rast a rozvoj.

Pripravené prostredie, ktoré uľahčuje deťom skúmať a učiť sa, poskytuje deťom starostlivo pripravené úlohy a materiály umožňujúce voľný pohyb, vďaka ktorému sa lepšie koncentrujú a učia.

Práca aj vo vekovo zmiešaných skupinách umožňuje deťom navzájom si pomáhať a učiť sa od seba, vyskúšať si rolu byť mladším/starším členom skupiny. Deti sú vedené k ohľaduplnosti k potrebám iných. Vzájomná komunikácia a spolupráca v skupinkách rozvíja sociálne cítenie, správanie a tiež nezávislosť.

Každá pomôcka a hra sa vyskytuje len v jednom prevedení – deti sa učia sociálnej interakcii a spolužitiu.

Klub funguje denne pred vyučovaním, po jeho skončení do neskorých popoludňajších hodín a v čase školských prázdnin podľa záujmu detí a potrieb rodičov. Súčasťou je anglický školský klub, príprava na vyučovanie ak si to rodičia prajú a prepojenie s Detským montessori centrom.

 

DIÁRIUM