Pohodový školský klub

Rodič je v našich zariadeniach kedykoľvek vítaný. Môže sa zúčastniť vyučovania a činnosti v Súkromnom školskom klube detí. Má právo podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Spätnú väzbu o práci dieťaťa môžu rodičia získať individuálnymi konzultáciami s pedagógmi na triednych aktívoch a z pravidelného sledovania portfólia žiaka a porovnávaním práce dieťaťa s danými kritériami. K dobrým mravom našich zariadení patrí otvorená, priama a korektná komunikácia.

Aktivity pre rodičov – poradenský servis, konzultácie, účasť na vyučovaní a prezentácii školy (otvorené hodiny, koncerty, prehrávky, súťaže, ples...), semináre na aktuálnu tému o výchove a vzdelávaní detí, o montessori pedagogike a práci s pomôckami, prezentácia nového materiálu každý prvý utorok v mesiaci, príp. podľa potreby, športové aktivity (každý posledný piatok v mesiaci od 17.00 do 18.00 turnaje so zamestnancami školy).

Veselé a zaujímavé aktivitky pre žiakov - canisterapeutický výcvik, nočná hra a pyžamová párty v škole, karneval, Mikuláš, vianočná párty, MDD, exkurzie, výlety, koncerty a i.

Akcie pre zamestnancov školy – vzdelávacie semináre, komunikačné tréningy, športové aktivity, teambuilding, kultúrny a spoločenský program a i.

Veľmi dobrá vzájomná aktívna a systematická spolupráca školy a rodiny má výrazne pozitívny vplyv na školskú úspešnosť detí v škole: zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania, zvyšuje výkonnosť detí a eliminuje prípadné problémy žiakov v správaní.

Centrálne zabezpečenie školských potrieb, pomôcok a didaktického materiálu

  • Rodič nie je zaťažený finančne ani časovo nákupom a obstarávaním.
  • Dieťa, učiteľ, ani rodič nie sú stresovaní absenciou materiálu.
  • Kvalitný atraktívny materiál je prístupný všetkým žiakom a personálu (nevytvárame priestor pre možné elitárstvo a zbytočnú konfrontáciu).
  • Didaktický materiál, pomôcky, vybavenie školy vnímajú deti aj personál ako prostriedok pre efektívne učenie a tvorivú prácu a vážia si ho. Majú rovnakú radosť z každej novej pomôcky bez ohľadu na jej hodnotu, či už sú to nožničky alebo interaktívna tabuľa.

Osobné skrinky, boxy v triedach

Materiálne a priestorové vybavenie školy umožňuje žiakom väčšinu pomôcok nechávať v škole. Nie je nutné, aby si deti nosili počas týždňa celú aktovku domov (školou odporúčané v piatok, príp. podľa individuálnej potreby žiaka, požiadaviek rodiča a pedagóga).

 

DIÁRIUM