Personál

Mimoriadnu pozornosť venujeme výberu vhodného personálu, ktorý môže v našich zariadeniach pôsobiť. O deti sa stará tím pedagógov, lektorov, asistentov a nepedagogických pracovníkov na vysokej profesionálnej úrovni.

Primárnymi požiadavkami na všetky pozície sú zodpovednosť, schopnosť pracovať s ľuďmi (asertívne správanie, empatia, individuálny prístup k deťom a dospelým klientom školy), precíznosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť a profesionálne vystupovanie, vzdelanie kompatibilné s pracovným miestom.

Pre osobný rast a rozširovanie erudovanosti personálu sú zabezpečené a plne dotované vzdelávacie aktivity, zážitkové výcviky, špeciálne tréningové programy, brainstorming a teambuilding zamerané na vzťahy v kolektíve a budovanie tímu. Príjemnou súčasťou je pestrý spoločenský život kolektívu (športové aktivity, pobyty v prírode, relax, slávnostné udalosti a i.).

Značkou nášho dynamického profesionálneho tímu sú:

  • kvalita konsenzuálneho rozhodovania,
  • efektívna a úprimná komunikácia,
  • kooperatívnosť, zodpovednosť,
  • podnikavosť,
  • schopnosť učiť sa a tvoriť,
  • lojalita,
  • zmysel pre humor.

Strategickým článkom nášho tímu sú učitelia. V našom systéme je správanie učiteľa k dieťaťu plné rešpektu k jeho individualite. Učiteľ pôsobí ako radca a rovnocenný partner, ktorý pomáha dieťaťu objavovať a učiť sa, prejavuje maximálnu otvorenosť, trpezlivosť a ústretovosť. Vedie dieťa tak, aby dokázalo pracovať samostatne („Pomôž mi, aby som to dokázal sám“), podnecuje v ňom vlastnú motiváciu k učeniu (celý vyučovací proces veľmi záleží na osobnom prístupe dieťaťa). Učiteľ svoju autoritu uplatňuje predovšetkým svojím osobným príkladom. Nemá robiť veci, ktoré neskôr dieťaťu sprostredkuje ako nežiaduce. Učiteľ je zameraný na dieťa (nie na učebné plány – tie uspokojujú najmä učiteľa :) ), vyrovnaný a vnímavý. Dbá o vývoj dieťaťa vo všetkých rovinách – intelektuálna, emočná aj fyzická. Pedagóg vie rozpoznať, kedy je dieťa pripravené na posun a funguje ako spojovací článok medzi prostredím a potrebami dieťaťa. Pre učiteľa je dôležitý proces a nielen výsledok. Podporuje myslenie dieťaťa a berie ho vážne – počúva a rešpektuje. Dôverou vo vzájomný rešpekt si u žiaka buduje prirodzenú autoritu.

Učiteľ vo svojej práci smeruje k dosiahnutiu cieľa školy – pozorné, sebaisté, šťastné, motivované, vzdelané a zodpovedné dieťa.

Náš tím je podporovaný a vedený tak, aby vynikla originálnosť a jedinečnosť každého jeho člena. Vzájomným prepojením a zladením vzniká jedinečný originál...

Mgr. Eva Saláteková

zriaďovateľka a riaditeľka
Súkromnej materskej školy
Súkromnej základnej školy
OZ Združenie pre rozvoj vzdelávania
expert montessori pedagogiky

Mgr. Petra Konečná

zástupkyňa RŠ
učiteľka v Súkromnej materskej škole

Bc. Ivana Hartman

učiteľka v Súkromnej základnej škole
a Detskom montessori centre

materská dovolenka

Marta Nemergutová

učiteľka v Súkromnej materskej škole

 

Mgr. Lukáš Pavliščák

učiteľ v Súkromnej Materskej škole

Ing. Dagmar Vajdelová

učiteľka v Súkromnej materskej škole

 

Mgr. Art. Lucia Vernarská

lektorka muzikoterapie

 

Vlasta Bocáková

servis v jedálni a v kuchyni

 

Mgr Tamara Babjáková

špeciálna pedagogička

Julia Polishuk

Lektorka anglického jazyka


Branislav Vajdel

technický servis

 

Mgr. art Daniela Česlová

lektorky hry na flaute

 

 

 

PaeDr. Jana Šenkocová

lektorka numeriky

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

DIÁRIUM