Centrum žije aktívne, atraktívne, zmysluplne a pohodovo

Pre deti – efektívna edukácia v kvalitnom a pestrom programe, zážitkové učenie mimo škôlky (tvorivé dielne v múzeách a galériach, bazén, ateliér), široké spektrum záujmových útvarov a činností, súkromné hodiny hry na klavíri, gitare a výtvarnej výchovy pod vedením špecialistov v individualizovanom programe, škola v prírode, športové výcviky (lyžovanie, korčuľovanie, plávanie,...), priestor pre relax, hry a prácu vo vekovo zmiešaných skupinách

Pre zamestnancov – vzdelávanie, teambuilding, športové aktivity

Pre rodičov – poradenský servis, konzultácie, semináre, účasť na aktivitách a prezentácii škôlky (otvorené hodiny, koncerty, prehrávky, súťaže, ples,...), športové aktivity so zamestnancami

Kompatibilnosť pôsobenia rodiny a škôlky, veľmi dobrá vzájomná aktívna a systematická spolupráca má výrazne pozitívny vplyv na úspešnosť a prosperovanie dieťaťa. Zlepšuje jeho motiváciu k učeniu, upevňuje disciplínu a pomáha eliminovať prípadné problémy detí v správaní.

Profesionálny prístup, slušné medziľudské vzťahy, dôvera vo vzájomný rešpekt, efektívna komunikácia, poriadok a kľud vytvárajú klímu bezpečného a podporného prostredia pre všetkých členov našej komunity.

 

DIÁRIUM