Užitočné kontakty

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk
Štátny pedagogický ústav www.statpedu.sk
Štátna školská inšpekcia www.ssiba.sk
Štátny inštitút odborného vzdelávania www.siov.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk
Ústav informácií a prognóz školstva www.uips.sk
Krajský školský úrad www.ksuke.sk
Vzdelávacie programy pre deti a žiakov s ŠVVP www.minedu.sk
Elektronické učebnice www.eaktovka.sk
Centrum CPPPaP Bocatiova www.csppke.sk
Výskumný ústav detskej psychológie a patológie www.vudpap.host.sk
Infovek www.infovek.sk
Súťaže www.olympiady.sk
Bezpečné používanie internetu www.bezpecnenainternete.sk
  www.zodpovedne.sk
Preventívne programy www.stopline.sk
  www.ovce.sk
  www.prevenciasikanovania.sk
  www.zoberloptu.sk
  www.cervenestuzky.sk
  www.pomoc.sk
  www.unicef.sk
  www.hravozizdravo.sk
Iné zaujímavé www.skolaplus.sk
  www.skodahrou.sk
Moderná škola - servis pre rodičov, učiteľov www.modernaskola.sk
Innovative Teachers Network portál Moderný učiteľ www.modernyucitel.net
Academia Istropolitana - vzdelávacia inštitúcia www.acadistr.sk
  www.matica.sk
  www.iuventa.sk
 

DIÁRIUM