Pestrosť kurikula a kurikulárna pružnosť

Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. Garantujeme naplnenie štátom predpísaných vzdelávacích cieľov. Nadštandardne je zaradené rozširujúce a doplňujúce učivo a vlastné vyučovacie predmety:

Sú prístupné všetkým žiakom, ktorí sa chcú v našej škole vzdelávať. Dôraz kladieme na prepojenie medzi jednotlivými predmetmi, ktoré sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú (klasická veda, spoločenské vedy, práca s modernými informačnými technológiami, jazyky, umenie, pohyb, zdravie).

Etická výchova je dôležitý povinný predmet ako jedna z možností rozvoja emocionálnej inteligencie. Výučbu náboženskej výchovy aplikujeme ako ekumenickú výchovu – nepreferujeme ani nepotláčame žiadne náboženstvo.

Flexibilnosť v prispôsobovaní kurikula a režimu práce školy potrebám a povzbudeniu žiakov (v stanovenom rámci) a nie na úkor kvality v prospech dieťaťa.

Aplikujeme diferencovaný prístup podľa skutočných vzdelávacích potrieb a možností dieťaťa. Fyzický vek dieťaťa nie je pre nás ukazovateľom zrelosti dieťaťa. Možnosť zaškolenia dieťaťa pred dovŕšením veku 6 rokov a možnosť štúdia vo vyššom ročníku pod odborným vedením profesionálneho tímu – psychológ, špeciálny pedagóg, pediater, pedagógovia – rodičia.

S deťmi pracuje kvalitne vyškolený personál pre správne pozorovanie dieťaťa a schopnosť kedy a ako pomôcť dieťaťu, ak to potrebuje. Rešpektujeme individuálne tempo vývojového štádia a povahu dieťaťa. Berieme ho bez predsudkov o jeho schopnostiach a predpokladoch. Súčasný výkon dieťaťa nemusí mať nič spoločné s výkonom budúcim. Špeciálnym prostredím, kreatívnym a partnerským prístupom umožňujeme každému dieťaťu dosiahnuť jeho maximum. Individuálny prístup aplikujeme aj v spolupráci s rodičmi. V komunikácii preferujeme vždy osobný kontakt.

 

DIÁRIUM