Najčastejšie kladené otázky

Školský vzdelávací program je náročný. Zvládne ho dieťa aj bez mimoriadneho talentu?

Školský vzdelávací program nie je výnimočný. Vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. Je však individualizovaný, chráni a rešpektuje vývinové potreby a možnosti dieťaťa. Je zameraný na celostné učenie, svojou atraktívnosťou dieťa láka a motivuje, umožňuje mu aktívne sa podieľať na učení. Naučiť sa sám učiť a mať z toho radosť. Profesionálny tím dieťa efektívne vedie k úspechu.

V akej miere je u vás zastúpená výučba cudzích jazykov?

Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk sa učia v našej škole deti od 1. ročníka (v Detskom montessori centre už od 2 rokov, v súlade so školským vzdelávacím programom v prípravnom ročníku od 5 rokov). Ďalší cudzí jazyk formou záujmového útvaru (francúzsky, španielsky, nemecký, ruský, maďarský) od 1. ročníka, ďalší cudzí jazyk ako povinne voliteľný predmet od 6. ročníka. Výučbu realizujú kvalifikovaní lektori.

Monitorujete úspešnosť detí v prípade zmeny školy a ich zaradenie do bežného prostredia?

Samozrejme, naši žiaci dosahujú lepšie akademické výsledky, lepšie výsledky v oblasti sociálnych vzťahov a angažovanosti.

Navštevujú vašu školu mimoriadne nadané deti?

Áno, program školy je pre deti mimoriadne nadané zvlášť vhodný nakoľko ponuka rozširujúcich aktivít je taká široká, že si žiaci môžu plynule rozvíjať svoje schopnosti a nie sú „brzdené“. Dbáme však na dôkladné upevnenie vedomostí a precvičovanie učiva, úroveň socializácie a správanie dieťaťa.

Sú vo vašich triedach integrovaní žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami?

Naša škola úspešne začleňuje aj deti so ŠVVP. V spolupráci s tímom profesionálov overujeme, či sme pre dieťa naozaj vhodné prostredie. Kompatibilita požiadaviek rodiča a naplnenie reálnych potrieb dieťaťa s možnosťami školy je nevyhnutná. Intenzívna výučba anglického jazyka a dynamický program školy môžu byť pre dieťa zaťažujúce a je nutné zvážiť, či sú v kontexte problémov dieťaťa preň zmysluplné (napriek atraktívnosti a efektívnosti pripraveného prostredia). Začlenenie dieťaťa musí byť v jeho prospech a zároveň nesmie byť na úkor skupiny a školy ako takej.

Aké sú šance na úspešné začlenenie ak dieťa prestúpi z inej školy?

Žiaci sú prijímaní v zmysle prijímacieho konania. Ak má dieťa napriek úspešnému zvládnutiu podmienok pre prijatie v adaptačnom procese ťažkosti (zvyčajne úroveň anglického jazyka, čitateľské zručnosti, aplikácia, vedomosti v praktických zručnostiach, hra na flaute), škola vypracuje optimálny program idividuálnej strarostlivosti, spolupracuje s rodičmi a efektívne žiaka vedie. Podnetné prostredie a kooperujúca klíma motivujú dieťa k úspechu.

Ste alternatívna škola?

Nie sme. Efektívnou výučbou, nadštandardným vybavením, podnetnou a bezpečnou klímou pre všetkých členov našej školskej komunity a najmä prístupom pedagógov k deťom ponúkame k tradičnému školstvu alternatívu vo vzdelávaní pre deti aj dospelákov. Montessori pedagogiku aplikujeme pre celostný prístup k učeniu nakoľko uplatňuje princípy výchovy a vzdelávania Jána Amosa Komenského doplnené dômyselnými pomôckami, ktoré uľahčujú pochopenie nových javov a zásadnou mierou prispievajú k hlbšiemu a trvalejšiemu uchovaniu nových získaných vedomostí a skúseností. Práca so špeciálnym didaktickým materiálom si vyžaduje vzdelaného, precízneho, pružného a tvorivého pedagóga.

Pestrosťou a pružnosťou vzdelávacieho kurikula, atraktívnym pripraveným prostredím, profesionálnym prístupom preferujúcim partnerský prístup a rešpektovanie osobitosti dieťaťa, aplikáciou moderných a efektívnych edukačných metód ponúkame pre deti, rodičov a pedagógov alternatívu k tradičnému systému vzdelávania.

Aké sú podmienky pre prijatie pedagógov do pracovného pomeru?

Je nutné, aby uchádzač o akúkoľvek pracovnú pozíciu spĺňal kritériá podľa nášho profilu zamestnanca (viď. Personál). Vybratý personál je špeciálne školený pred nástupom do praxe a odborne vedený priebežne najmä s efektívnym využívaním pripraveného prostredia (dôsledné štúdium koncepcie školy, práca s didaktickým materiálom, teambuilding, vzdelávanie).

Aká je výška školného za žiaka?

Zákonní zástupcovia dieťaťa neplatia školné. Uhrádzajú mesačný paušálny príspevok, ktorým prispievajú k finančnému zabezpečeniu školy. Výška mesačného príspevku je súčasťou komplexného balíka informácií o našej škole. Túto informáciu poskytujeme v osobnom kontakte so všetkými ďalšími informáciami.

 

DIÁRIUM