Súkromná základná škola

Súkromná základná škola na Lermontovovej 1 v Košiciach je moderná vzdelávacia inštitúcia.

Poskytuje špičkové primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie s cieľom čo najkvalitnejšie pripraviť dieťa pre jeho akademický a sociálny úspech podľa jeho individuálnych potrieb a možností. Garantuje naplnenie štátom určených vzdelávacích cieľov.

Škola je súčasťou uceleného systému vzdelávania s Detským montessori centrom a Súkromným školským klubom detí. Má komplexný prístup k učeniu, využíva to najlepšie z existujúcich pedagogických a filozofických smerov.

Našimi klientmi sú nároční a inteligentní rodičia, ktorí zodpovedne vyberajú profesionálne prostredie pre svoje dieťa uvedomujúc si výnimočnú dôležitosť základného vzdelania a neopakovateľnosť šancí, ktoré šťastné a zmysluplné detstvo kóduje pre celý budúci život.

Našou značkou je profesionalita, kvalita, férový prístup, rovnosť šancí a flexibilita.

Naším kľúčovým výstupom je múdre, pozorné, sebaisté, vzdelané a vychované, šťastné a zdravé dieťa pripravené pre život, spokojný rodič a moderný učiteľ.

Škola má výnimočné čaro nielen štýlovým dizajnom interiéru, nadštandardným vybavením a výbornou polohou, ale predovšetkým vďaka dynamickej, tvorivej, priateľskej klíme založenej na princípe dôvery, vzájomnej podpory a rešpektu v podnetnom a bezpečnom prostredí pre všetkých členov našej školskej komunity.

Pestrosťou a pružnosťou vzdelávacieho kurikula, atraktívnym pripraveným prostredím, profesionálnym prístupom preferujúcim partnerský prístup a rešpektovanie osobitosti dieťaťa, aplikáciou moderných a efektívnych edukačných metód ponúkame pre deti, rodičov a pedagógov alternatívu k tradičnému systému vzdelávania s možnosťou individuálneho rozvoja podľa aktuálnych trendov v EÚ a vo svete.

 

DIÁRIUM