Finančná podpora zriaďovateľom školy

Škola je finančne zabezpečená zo štátnej dotácie (normatívne financovanie), z mesačného paušálneho príspevku zákonného zástupcu žiaka a výrazne zriaďovateľom. Dotované sú exkurzie, vstupy do divadiel, múzeí, športové aktivity, doprava, poistné, didaktický materiál a vybavenie školy.

Výnimkou je úhrada zákonným zástupcom za školu v prírode/školský výlet a lyžiarsky/korčuliarsky výcvik. Tieto poplatky sú vopred avizované a známe, nie sú súčasťou rozpočtu školy. Účasť na týchto akciách organizovaných školou je dobrovoľná, závisí od rozhodnutia zákonného zástupcu žiaka.

Zákonní zástupcovia nie sú zaťažovaní žiadnymi skrytými priebežnými poplatkami.

 

DIÁRIUM