Efektívna edukácia, zážitkové učenie, moderné vyučovacie metódy, funkčné prepojenie s praktickým životom

Podnecuje vlastný záujem dieťaťa, emocionálnu angažovanosť, sociálnu interakciu, fyzickú aktivitu a uspokojenie z dobrého výkonu.

  • Pripravené podnetné prostredie a aktívne vedenie

Pripravené prostredie rešpektuje a chráni životný rytmus dieťaťa, vychováva slobodné dieťa, ale vládne uvedomelá disciplína a poriadok (rodič a učiteľ nie ako diktátor, dieťa nie je pasívny príjemca ale aktívna bytosť). Dôraz je kladený na rozvoj emocionálnej inteligencie, nezávislosť, úctu k sebe, k ostatným a k prírode.

  • Priestory pre moderné formy učenia a relaxu (variabilnosť učební, atraktívna montessori dielňa, knižnica, počítačová učebňa, telocvičňa, ateliér, tvorivá dielňa, bazén, tanečná sála a i.)
  • Interaktívne vyučovanie a zážitkové učenie

Školský klub nie je jediným miestom vzdelávania. (Knižnica, bazén, ateliér, tanečná sála, mesto, park, výlety, exkurzie a i.)

 

DIÁRIUM