Čítam, čítaš, čítame

Cieľom školy je vzbudiť záujem detí o čítanie a rôznymi aktivitami zdokonaľovať ich čitateľské zručnosti.

Škola má veľmi dobrú spoluprácu s Knižnicou pre deti a mládež. Žiaci  všetkých ročníkov vrátane predškolákov pravidelne navštevujú knižnicu, vymieňajú si knihy podľa projektového vyučovania aj vlastného výberu, zúčastňujú sa aktivít organizovaných knižnicou - besedy, krst knihy, a i.   

Deti robia pravidelné prezentácie prečítanej knihy, do školy nosia encyklopédie a doplnkovú literatúru, pracujú aktívne s knižným fondom školy, čítajú deťom v Detskom montessori centre v rámci voľnočasových aktivít.

Žiaci so ŠPP sa pravidelne jedenkrát v týždni zúčastňujú výcviku splývavého čítania so špeciálnou pedagogičkou, v čase letných prázdnin majú možnosť účasti v letnom tábore, ktorý organizuje CPPPaP.

   

Záložka do knihy

http://www.spgk.sk/?zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-1-rocnik

 

DIÁRIUM