Chronológia najdôležitejších udalostí

 

Začiatok školského roka 1. 9. 2018
Začiatok školského vyučovania 3. 9. 2018
Začiatok vyučovania podľa rozvrhu 4. 9. 2018
Rodičovské združenia 11.9. - 13.9. 2018
Pedagogická rada 19. 9. 2018
Rodičovské aktívity 24. - 26. 9. 2018
Rada školy 26. 9. 2018
Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie 11. - 12. 9. 2018
Jesenné prázdniny 31. 10. - 2. 11. 2018
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok do 16. 11. 2018
Testovanie 5 21. 11. 2018
Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok 22. 11. 2018
Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič 20. - 22. 11. 2018
Vianočné kreatívne všeličo + noc v škole 14. 12. 2018
Otvorená hodina + infoservis pre rodičov budúcich prvákov 12. 12. 2018
Vianočný klavírny koncert 13. 12. 2018
Vianočné prázdniny 27. 12. 2018 - 7. 1. 2019
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 10. - 18. 1. 2019
Klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok 21. 1. 2019
Rada školy január 2019
Rodičovské združenia 22. - 24. 1. 2019
Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení 31. 1. 2019
Koniec 1. polroka 31. 1. 2019
Polročné prázdniny 1. 2. . 2019
Začiatok 2. polroka 1. 2. 2019
Otvorené hodiny pre budúcich prvákov február 2019
Korčuliarsky výcvik február 2019
Jarné prázdniny 18.2. - 22.2.. 2019
Veľkonočné prázdniny 18.4.. - 23. 4. 2019
Zápis do 1. ročníka január - apríl. 2019
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok od 1.do 10. apríla 2019
Prijímacie pohovory do osemročných gymnázií február - máj 2019
Hodnotiaca pedagogická rada 15. 4. 2019
Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič 16. - 18. 4. 2019
Prezentácia a obhajoba ročníkových prác 27.-31. máj 2018
Škola v prírode máj 2019  
Deň detí 1. 6. 2019  
Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok do 18. 6. 2019
Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič 18. - 20. 6. 2019
Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok 21. 6. 2019
Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie jún 2019
Záverečný koncert a prezentácia školy 25. jún 2019
Odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie šk. roka 28. 6. 2019
Koniec 2. polroka 30. 6. 2019
Hodnotiaca pedagogická rada 4. 7. 2019
Letné prázdniny 1. 7. - 1. 9. 2019
Operatívne porady vedenia školy: každý štvrtok o 7:30
Pracovné porady pedagógov: prvý utorok v každom mesiaci o 7:30 a podľa potrieb
Zasadnutie Pedagogickej rady: podľa organizácie školského roka a podľa potrieb
Zasadnutia MZ a PK raz za dva mesiace + podľa potreby
Zasadnutie Žiackej rady každú prvú stredu v mesiaci o 13:45
Zasadnutie výchovnej komisie podľa potreby
Zasadnutie Rady školy september, január, jún + podľa potreby
 

DIÁRIUM