Hlavné princípy pedagogiky Marie Montessori

Pomôž mi, aby som to dokázal sám

Táto prosba, s ktorou sa malé dieťa obrátilo na Mariu Montessori sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Úlohou dospelých je pomáhať dieťaťu vlastnými silami a svojím tempom získavať nové vedomosti a zručnosti o svete, ktorý ho obklopuje.

Dieťa je tvorcom samého seba

Hoci sa dieťa vyvíja v kontakte s prostredím, z ktorého čerpá podnety, napriek tomu len ono samé je schopné najlepšie rozpoznať, ktoré podnety, akým spôsobom a kedy potrebuje integrovať do svojho konania.

Ruka je nástrojom ducha

Dieťa si prostredníctvom ruky podrobuje svoje okolie. Chce sa všetkého dotýkať, všetko ohmatať a chce s predmetmi manipulovať. Ruky dieťaťa skúmajú, získavajú informácie a tiež napodobňujú činnosť dospelých. Práca rúk je základom na pochopenie vecí, javov, rozvoja myslenia a reči.

Rešpektovanie senzitívnych (citlivých) období

Senzitívne (citlivé) fázy sú ohraničené časové úseky obdobia zvláštnej citlivosti a vnímavosti dieťaťa. Úlohou pedagóga je rozpoznať ich a usilovať sa o maximálne využitie období, kedy  je dieťa obzvlášť citlivé a pripravené na získavanie určitých zručností. Ak nie je takéto obdobie využité, senzitivita zaniká.

Slobodná voľba práce

Dieťa má možnosť samé ovplyvňovať čo bude robiť, s kým bude pracovať a ako dlho bude pracovať. Slobodná voľba má však svoje obmedzenia. Sloboda a disciplína sa navzájom podmieňujú. Sú to „dve strany jednej mince“. V priebehu činnosti dieťa spoznáva svoje možnosti, ale tiež svoje hranice – aktuálne hranice času a hranice, ktoré kladú rodičia a učitelia.

Pripravené prostredie – rozvíjanie činnosti zmyslových analyzátorov

Pracovné miesto, pomôcky, predmety k manipulácii je potrebné pre deti vhodne pripraviť a usporiadať tak, aby umožňovali osvojenie nových poznatkov samostatne bez vonkajšej pomoci. Predmety sú chápané ako „výživa“ pre duševný rozvoj. Ich úlohou je podporovať samostatnosť dieťaťa a jeho aktivitu. Pedagóg zabezpečuje, aby sa deti mohli v pripravenom prostredí rozvíjať a sám sa stáva súčasťou tohto prostredia. Je pripravený kedykoľvek dieťaťu pomôcť. Dieťaťu nič nevnucuje, ale stáva sa jeho skutočným partnerom.

Polarizácia pozornosti

Je dôležitým princípom, ku ktorému Maria Montessori dospela pozorovaním detí pri práci s materiálom. Polarizovaná pozornosť je maximálna sústredenosť dieťaťa na jednu činnosť, pri ktorej sa dieťa stáva pokojnejšie, premýšľavejšie a pozornejšie. Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo na prácu, ktorá ho zaujme. Polarizácia pozornosti je základom učenia.

Práca s chybou

Deti nie sú za chyby trestané alebo záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, čo je ešte potrebné precvičiť či zopakovať. Chyba je chápaná ako bežný prirodzený prejav v procese učenia ako užitočná súčasť riešenia problémov a ako bohatý zdroj nových poznatkov. Učiteľ by nemal používať negatívne hodnotenie, ale napríklad ponúknuť dieťaťu ten istý materiál, aby malo možnosť si samé všimnúť svoje chyby a opraviť ich. Materiály a pomôcky sú pripravené tak, aby si dieťa vždy samé mohlo skontrolovať správnosť riešení, nájsť a opraviť chybu – vlastné chyby tak napomáhajú v ďalšom učení.

 

DIÁRIUM