Aktualitky

Prevádzka od 8. 2. 2020

Na základe uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Košice zo dňa 6. februára 2021 je všetkým  školám a školským zariadeniam na území obvodu Košice a tým aj základnej a materskej škole a školskému klubu detí v našej  zriaďovateľskej pôsobnosti nariadená povinnosť neobnoviť od 8. februára 2021 prevádzku.
 
Výnimkou je školský klub detí a materská škola určená pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.
 
Záujem o školský klub v súlade s povolenou výnimkou prosíme nahlásiť do 9. februára 2021 v kancelárii školy. O prevádzke SŠKD Vás budeme iformovať.
 
Ospravedlňujeme sa za nezvyčajný deň na riešenie pracovných záležitostí, je to však v kontexte náhlych závažných nariadení a  rozhodnutí.
 
Pokračujeme dištančným vzdelávaním, tešíme sa na deti zajtra v zabehnutom režime.
 
Želáme Vám v pevnom zdraví peknú nedeľu a pokojný čas.
 
Evka Saláteková a tím školy
 

DIÁRIUM